mapa strony   |   kontakt   |


Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUN RODZINY

10.04.2018, 11:48

                                       OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór
na stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Partner projektu.

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
Wymiar etatu – 1
Rodzaj umowy – umowa o pracę
Przewidywany termin umowy: 21.04.2018- 31.03.2020 r.

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na
podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje
prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość
języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
3) kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji co najmniej 2 projektów ukierunkowanych na wsparcie w ramach usług społecznych,
6) min. 4- letnie udokumentowane doświadczenie w uczestnictwie w zespołach projektowych dedykowanych osobom wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub posiadającym udokumentowane doświadczenie min. w 2 projektach jako osoba wspierająca rodziny wykluczone społecznie
7) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z administracją publiczną,
8) minimum roczny staż pracy,
9) znajomość przepisów prawa : ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie powiatowym.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera,
2) własny samochód,
3) dokładność, obowiązkowość,
4) sumienność, punktualność,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
7) dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania uczestnika projektu,
8) odporność na trudne sytuacje i stres

4. Warunki pracy:
1. praca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na terenie powiatu kwidzyńskiego, w godzinach indywidualnie ustalonych z uczestnikami projektu oraz specjalistami zatrudnionymi w projekcie.
2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo
sztucznym,
3. dojazd we własnym zakresie do rodzin- uczestników projektu,
4. praca w ramach deinstytucjonalizowanych usługach społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- najbliżej osób potrzebujących wsparcia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wskazywanie korzyści wynikających dla dziecka i członków rodziny z przewidywanych efektów specjalistycznej pomocy.
2. Utrzymywanie kontaktu z dzieckiem i jego otoczeniem społecznym w celu zachęcania do pełnego uczestnictwa w ramach zaplanowanych działań socjoterapeutycznych.
3. Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w działaniach projektu.
4. Organizowanie spotkań uczestników projektu ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda, psychiatra, neurolog itp.)
5. Ścisła współpraca z kierownikiem projektu.
6. Stała współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu.
7. Kompleksowe wsparcie rodziny dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika projektu (zastosowanie instrumentów edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych i społecznych).
8. Zapobieganie i ograniczanie występowania dysfunkcji zachowań w rodzinach. W tym szczególnie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wielodzietne i sprawujące pieczę zastępczą rodziny.
9. Prowadzenie monitoringu Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR)- zbieranie informacji o przebiegu realizacji IPR,
10.Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z realizacji wykonywanych działań na rzecz uczestników projektu,
11.udział w spotkaniach Zespołu Projektowego,
12.weryfikowanie dokumentów z wykonywanych zadań przez specjalistów/ mentora oraz sprawozdań
13. pomoc i wsparcie w trakcie projektu dla uczestników projektu,
14.monitorowanie postępów uczestników i stopnia realizacji określonych celów,
15. identyfikowanie ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie
konfliktami,
14. dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach trudnych/nieoczekiwanych.


6. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni
praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów
nieposiadających obywatelstwa polskiego)

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być opatrzone klauzulą
(z podpisem): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922)”.

Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko – opiekun rodziny”, osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (sekretariat pokój Nr 26, II piętro) lub pocztą polską na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające
wymogów formalnych nie będą rozpatrywane (o terminowym złożeniu oferty decydują data
wpływu da PCPR).
Nie dopuszcza się złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

8. Inne informacje:
Dokumenty zostaną poddane analizie przez powołaną komisję konkursową mającą na celu
stwierdzenie zgodności, zawartości i form dokumentów z wymogami określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają
wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne,
określone w ogłoszeniu o naborze.
Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni (telefonicznie lub pocztą elektroniczną )
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko inspektor opiekun rodziny.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz
pierwszy, zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się
egzaminem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.kwidzyn.epcpr.pl) i na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie (kwidzyn.epcpr.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 55 646 18 00.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej od postanowień komisji rekrutacyjnej.

                                                                                                          Kierownik
                                                                                      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                        w Kwidzynie
                                                                                                       Renata Majda

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 246
Opublikował: Kamil Kowalski
Publikacja dnia: 10.04.2018, 11:48
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl