mapa strony   |   kontakt   |


Statut PCPR

Uchwała Nr XIV/101/2012

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Kwidzynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 z późn.zm)

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. PCPR realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej będące zadaniami własnymi Powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej , nałożone przepisami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami”.

„ 2. PCPR realizuje inne zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określone w niniejszym statucie lub wynikające z przepisów prawa”.

W § 2 po ust. 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania PCPR z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane zgodnie z przepisami ustaw i przepisami wykonawczymi do n/w ustaw:

1.1 o pomocy społecznej,

1.2 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

1.3 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

1.4 o ochronie zdrowia psychicznego,

1.5 o cudzoziemcach,

1.6 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych o okresu powojennego.

1.7 o postępowaniu w sprawach nieletnich,

1.8 kodeks rodzinny i opiekuńczy,

1.9 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

1.10 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

W § 7 ust. 1, 4, 5 otrzymują brzmienie:

„1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Powiatu , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie o finansach publicznych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana statutu PCPR w Kwidzynie wynika z wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 288, poz.1690), która w zasadniczy sposób zmienia funkcjonowanie wymienionej jednostki organizacyjnej Powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamil Kowalski
Dokument z dnia: 10.05.2010
Dokument oglądany razy: 2 987
Opublikował: Kamil Kowalski
Publikacja dnia: 20.04.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl