mapa strony   |   kontakt   |


Sprawozdania z działalności PCPR

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za 2013 r.

[POBIERZ]

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za 2012 r.

[POBIERZ]

Uchwała Nr VII/49/2011
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2010


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                         §1

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności centrum za rok 2010, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                                                         §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2010 rok wraz z wykazem priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2011.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdania z działalności Centrum za 2010 rok, złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za  2010r  [pobierz]

                                                     Uchwała Nr XLII/255/2010
                                                  Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                         z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2009


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                         §1

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności centrum za rok 2009, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                                                         §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2009 rok wraz z wykazem priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2010.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdania z działalności Centrum za 2009 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za  2009r  [pobierz]

                                                      Uchwała Nr XXXI/182/2009
                                                   Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                         z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2008

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                                  § 1

Przyjmuje się złożone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdanie z działalności Centrum za rok 2008, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.


                                                                                  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                                                                  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie pomocy społecznej.
Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu (art. 12 pkt 11 cytowanej wyżej ustawy).

Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) stanowi z kolei, że kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie którego Rada Powiatu opracowuje i wykonuje lokalne programy pomocy społecznej.

Stosownie do powyższego kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przedłożył Radzie Powiatu Kwidzyńskiego sprawozdanie z działalności Centrum za 2008 rok wraz z wykazem priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu kwidzyńskiego na rok 2009.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i proponuje się przyjęcie przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego złożonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie sprawozdania z działalności Centrum za 2008 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kiwdzynie za 2008 r [pobierz]


Sprawozdania z lat ubiegłych dostępne są na stronie BIP  Powiatu Kwidzyńskiego, pod adresem: bip.powiatkwidzynski.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Kamil Kowalski
Dokument z dnia: 29.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 599
Opublikował: Kamil Kowalski
Publikacja dnia: 03.06.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl