mapa strony   |   kontakt   |


Programy realizowane przez PCPR


Program ograniczenia wykluczenia społecznego oraz pomocy dziecku i rodzinie


Uchwała Nr VI/55/2007
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 marca 2007

w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami ) oraz w związku z Uchwałą nr 407/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 marca 2006 r.

Rada Powiatu, uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się program operacyjny Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Tracą moc następujące uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego :

1. Uchwała nr XXV/173/2000 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30.10.2000 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kwidzyńskim".
2. Uchwała nr XIV/86/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29.09.2003 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2006".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W związku z wprowadzaniem systematycznych zmian do Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego na przestrzeni lat 2002-2005 oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu kwidzyńskiego, istnieje konieczność uchwalenia nowych programów operacyjnych powiatu kwidzyńskiego w ramach Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego, które będą obowiązywały w latach 2007-2010. Jednym z tych programów jest Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010.
W związku z powyższym w imieniu Zarządu Powiatu, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały, w przedłożonej treści.

ZAŁĄCZNIK  [pobierz]


Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Uchwała Nr VI/51/2007
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 marca 2007 r.


w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010"

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn.zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2010", w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Art. 35a ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.) obliguje do opracowania i realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
"Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2010" ma charakter operacyjny i ma na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych, umożliwienie im jak najszerszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Zakłada także podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemów tej grupy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.
Program jest kontynuacją działań, które podejmowano w ramach "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2006" przyjętego Uchwałą Nr XIV/86/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2006".

ZAŁĄCZNIK [pobierz]

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Wąs
Dokument z dnia: 05.05.2010
Dokument oglądany razy: 3 666
Opublikował: Agata Wąs
Publikacja dnia: 05.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl