MegaBIPNazwa Instytucji

Regulamin Organizacyjny PCPR

Uchwała nr 100/12
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 2 lutego 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
__________________________________________________________________

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego:

§1
Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Uchyla uchwałę nr 456/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza członkowi zarządu wg kompetencji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie nadania nowego regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wynika z wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887, Dz. U. Nr 288, poz.1690), która w zasadniczy sposób zmienia funkcjonowanie wymienionej jednostki.

W związku z licznymi zmianami dotyczącymi realizowanych zadań uzasadnione jest podjęcie uchwały w prawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz uchylenie uchwały nr 456/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
Załączniki:
  1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (29.05.2020, 09:11) - pobrań: 1 382
  2. Załącznik do Regulaminu PCPR (29.05.2020, 09:13) - pobrań: 559
Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 29.05.2020, 09:11
Dokument oglądany razy: 3 313
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 29.05.2020