MegaBIPNazwa Instytucji

Zadania Pomocy Społecznej


Ustawa o Pomocy Społecznej Art. 19.

Do zadań własnych powiatu należy:

1)  opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)  organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;

4)   zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5)  pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;

6)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

7)  pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

8)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

9) (uchylony);

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11)  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

13)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

15)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

16)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 20.

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

2)  prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

Ustawa o Pomocy Społecznej  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
ul. Chopina 26
82-500 Kwidzyn
telefon: 512 909 991
e-mail: oik.kwidzyn@gmial.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest na zlecenie powiatu kwidzyńskiego przez Fundację Edukacji i Rozwoju "Flow".

W ośrodku prowadzone są dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 oraz zapewniona jest pomoc specjalistyczna:
- porady prawne w poniedziałki godz. 15:00-17:00 (po uprzednim umówieniu się),
- konsultacje psychologiczne we wtorki godz. 14:00 - 18:00 i piątki w godz. 10:00 - 12:00,
- psychoterapię indywidualną krótkoterminową - czwartki w godz. 15:00 - 17:00 i piątki w godz. 12:00 - 14:00 (po uprzednim umówieniu się),
- psychoterapię grupową,
- poradnictwo socjalne,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- warsztaty edukacyjne dla różnych grup (małoletnich w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób starszych),
- możliwe jest zorganizowanie krótkoterminowego schronienia,
- opracowywane i realizowane są indywidualne programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - po uprzednim umówieniu się.

Opublikował: Zbigniew Talarczyk
Publikacja dnia: 29.05.2020, 09:24
Dokument oglądany razy: 2 165
Podpisał: Zbigniew Talarczyk
Dokument z dnia: 29.05.2020